Binnen Optie1 wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Klanten en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat Optie1 zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Optie1 mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen en een steeds meer digitale dienstverlening stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Optie1 is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen waarmee Optie1 veilig stelt dat informatie vertrouwelijk en veilig blijft, niet meer gegevens bewaard worden dan nodig is en ook niet langer dan nodig is. Daarnaast kunnen wij u altijd informeren over wat wij in onze processen doen met uw gegevens en hoe wij dat doen en wij streven ernaar het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om informatie hierover te verkrijgen.

Optie1 geeft middels beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Optie1. Dit privacybeleid van Optie1 is in lijn met het algemene beleid van Optie1 en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens
Optie1 is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

→ Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)1, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
→ Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten
Optie1 gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Optie1 houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

→ Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
→ Grondslag en doelbinding
Optie1 zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
→ Dataminimalisatie
Optie1 verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Optie1 streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
→ Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
→ Integriteit en vertrouwelijkheid
Optie1 gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Optie1 voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.
→ Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Optie1 afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Optie1 controleert deze afspraken periodiek.
→ Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.
→ Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met het doel van de verwerking die Optie1 uitvoert.
→ Rechten van betrokkenen
Optie1 honoreert alle rechten van betrokkenen.

Contactgegevens
E: privacy@optie1.nl
T: 088-1119441

Dit privacybeleid wordt periodiek geëvalueerd en alleen indien nodig herzien.
Aldus vastgesteld door de directie van Optie1 op 18 mei 2018.

 

Originele pagina op optie1.nl